Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „inoni.cc”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin sklepu internetowego INONI.CC określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną internetową www.inoni.cc
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.inoni.cc jest Kiore Tomasz Skoczylas. Sikorskiego 13, 62-020 Swarzędz NIP:7842111873,
 3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem: info@inoni.cc telefonu pod numerem: +48 511 144 990.
 4. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców
  z uprawnieniami Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, chyba że postanowienia regulaminu są skierowane wyłącznie do Konsumentów i Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumentów lub Przedsiębiorców. 
 5. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z regulaminem, polityką prywatności i ich akceptacja.
 6. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze. zm.). Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią Internet. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konsument –osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zakłada konto w Sklepie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 6. Sklep Internetowy – prowadzony w domenie internetowej domenie www.inoni.cc , za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów.
 7. Sprzedawca – Kiore Tomasz Skoczylas
 8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która składa zamówienie na stronie internetowej sklepu. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Sprzedaż detaliczna – sprzedaż towaru do 20 sztuk oraz sprzedaż realizowana na rzecz Konsumentów lub Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 
 11. Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu oraz produkty wytworzone na indywidualne zamówienie Kupującego.
 12. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
 1. Procedura składania zamówień
 1. Informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej całodobowo siedem dni w tygodniu. 
 3. Sklep zawiera jedynie przybliżone dane o stanach magazynowych, które są aktualizowane raz dziennie. W przypadku braku towaru zakupionego przez Klienta. Sprzedawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Klienta i  zwróci otrzymane od Klienta środki pieniężne. 
 4. Składać zamówienia mogą Klienci, którzy:
 1. posiadają konto na stronie internetowej;
 2. nie posiadają konta na stronie internetowej;
 1. Klient nieposiadający konta dokonuje zamówienia z pominięciem procedury rejestracji.
 2. Klient składa zamówienie za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje dostępne na stronie. 
 3. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji regulaminu sklepu internetowego i polityki prywatności oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie nacisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Przed dokonaniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o łącznym koszcie produktów wraz z należnym podatkiem i kosztami dostawy. 
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane po uiszczeniu pełnej kwoty przez Klienta na rachunek bankowy sprzedawcy. 
 1. Rejestracja konta klienta 
 1. Klient, który chce utworzyć konto klienta obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. 
 2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza zamówienia, w którym Klient podaje dane osobowe niezbędne do założenia konta. 
 3. W trakcie wypełniania formularza zamówienia, Klient zapozna się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu formularza zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji konta przez Sprzedawcę. 
 5. Klient ma dostęp do konta klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji. 
 6.  Klient otrzymuje dostęp do dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu gdzie ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
 7. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia konta w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji do Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 8. Podane dane w procesie rejestracji będą wykorzystywane do realizacji składanych zamówień. 
 1. Płatność
 1. Ceny wyświetlane na stronie internetowej www.inoni.cc są cenami brutto, wyrażone w złotych polskich.
 2. Płatności mogą być dokonywane za pomocą platform płatniczych DOTPAY, PAYPAL lub kart płatniczych ( Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro)
 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 4. Kupujący jest zobowiązany uiścić płatność za złożone zamówienie najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 5. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. 
 6. Za każdy sprzedany towar zostanie wystawiony dokument sprzedaży. 
 7. Ceny towarów mogą ulec zmianie w ramach oferowanych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych, z zastrzeżeniem, iż warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupującego, który złożył zamówienie przed wprowadzeniem zmian w cenie produktu. 
 8. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin
  danej promocji nie stanowi inaczej.
 1. Dostawa
 1. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń stron. 
 2. Cena towaru zawiera cenę dostawy na terenie Polski.
 3. Wysyłka jest realizowana za pomocą firmy kurierskiej DPD.
 4. Termin przekazania towaru do dostawcy wynosi 7 dni roboczych licząc od daty uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega, że okres realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. 
 6. W dniu wysłania zamówienia Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej informacje potwierdzającą nadanie przez niego przesyłki.
 7. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy sporządzenia protokołu o doręczeniu uszkodzonej przesyłki. 
 1. Reklamacje
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi produkt nowy i  wolny od wad. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu czy naturalne zużycie. 
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. W przypadku gdy produkt ma wadę klient może żądać: 
 • obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wady usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta przesyła do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy  produkt z dołączonym dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym. 
 2. Roszczenia z tytułu rękojmi przysługują Klientowi, jeżeli wada fizyczna produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu.
 3. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom i Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta.
 4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wyłączają się w umowie zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą nie posiadającym uprawnienia Konsumenta, są wyłączone.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 1. Odstąpienie od umowy 
 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. 
 2. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. 
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni  składając oświadczenie drogą mailową lub na adres Sprzedawcy. 
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy formularz wymiany , lub formularz zwrotu
 5. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:  

– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach -od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

– polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
  z uprawnieniami Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta posługuje się adresem mailowym potwierdzenie zostanie przesłane na adres mailowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta  lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia towaru.
 4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób doręczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta. Klient jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia towaru na czas transportu zwrotnego.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w pkt 14 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Newsletter
 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcji), wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, tj. aby na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca mógł przesyłać cyklicznie treści mające charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Wydawcy i jego partnerów biznesowych wedle wybranych przez Klienta kryteriów.
 2. Usługa subskrypcji Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika.
 3. W ramach usługi newslettera , za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie listu e-mail, zawierająca informacje marketingowe.
 4. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera po zalogowaniu do swojego konta bądź wysyłając mail z takim żądaniem Sprzedawcy.
 5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
  Regulaminem.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w szczególności zmiany przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. O zmianie regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie informacji na stronie  Sklepu Internetowego. Klienci posiadający konto klienta otrzymają również informację za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. 
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma
  prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez
  usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kierować wiadomości pod adres mailowy: info@inoni.cc
 6. Sądem właściwym w sporach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 7. Sprzedawca informuje klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcy
   z uprawnieniami konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń w szczególności skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta lub Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego.. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do procedur dostępne są na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu 
 10. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego informowania o tym.
 12. Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu tj. zdjęcia, logo, opisy towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu, bądź współpracujących z nim podmiotów i są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 13. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części powołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
 14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.